Istnieje możliwość skorzystania z pomocy socjalnej dla Uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych

w postaci:

1. Wyprawka szkolna – rządowy program dofinansowania zakupu podręczników  w wysokości 445 zł  – dotyczy uczniów klas IV technikum znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej lub uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  w przypadku, gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej).

Wniosek można pobrać i złożyć w sekretariacie szkolnym do dnia 11.09.2015r.

2. Bydgoska Karta3+  dla posiadaczy bydgoskiej karty dużej rodziny istnieje możliwość wypożyczenia podręczników z biblioteki szkolnej. Uczniowie, którzy złożyli wnioski                o wypożyczenie podręczników w ramach projektu „Bydgoska Rodzina 3+” oraz ci,  którzy zamierzają złożyć taki wniosek,  proszeni są o zgłoszenie się w dniu 02.09.215r. do biblioteki w godzinach od 7.00 do 15.00.

3. Stypendium socjalne lub zasiłek szkolny (tylko dla uczniów zameldowanych w Bydgoszczy, pozostali mogą ubiegać się o nie w swoich gminach) – dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

– O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wypełnione wnioski można składać do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 pokój 321. do dnia 15 września.

Druki wniosków wraz z załącznikiem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy lub w szkole, a także w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, pokój 321.

– informacje szczegółowe:  Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Edukacji i Sportu Referat Ekonomiczny, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pok. 321, tel. 52 58 58 424, 52 58 58 876, 52 58 58 984, 52 58 58 659.
UWAGA!

W naszej szkole odbędzie się także KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW.      

Wtedy można odkupić podręczniki od kolegów z klas starszych.

Kiermasz odbędzie się w drugim tygodniu września. Zapraszamy!

 

www.pedagog.zse.bydgoszcz.pl