Pomoc socjalna dla uczniów
w Zespole Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

  1. Wyprawka szkolna – rządowy program dofinansowania zakupu podręczników.  Programem zostaną objęci uczniowie niepełnosprawni, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski składamy do pedagoga szkolnego do piątku 09.09.2016r.

Kwota 445 zł  – dla ucznia uczęszczającego do technikum
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a – f.

(informacje szczegółowe: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Edukacji i Sportu Referat Ekonomiczny, ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, pok. 321, tel. 52 58 58 424; 52 58 58 876; 52 58 58 984; 52 58 58 659)

 

  1. Stypendium szkolne (tylko dla uczniów zameldowanych w Bydgoszczy) – ważne kryterium dochodowe.
    Przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego następuje na podstawie wniosku składanego przez rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia.

O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 514zł dla osoby w rodzinie, 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
Druki aktualnych wniosków wraz z załącznikiem będą dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy lub szkole, a także w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, pokój 321.

Termin do dnia 15 września 2016r. Wypełnione wnioski należy składać do:
Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15
(informacje szczegółowe: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Edukacji i Sportu, Referat Ekonomiczny, ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, pok. 321, tel. 52 58 58 424; 52 58 58 876;
52 58 58 984; 52 58 58 659)

  1. Stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź w innych dziedzinach   i pozostających w trudnych warunkach materialnych

Stypendium ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i pozostających w trudnych warunkach materialnych, zamieszkałych na terenach wiejskich i miast, które nie są siedzibami powiatów.

Dla kogo? W szczególności dla uczniów uzdolnionych, posiadających osiągnięcia, jak udział w olimpiadach, konkursach i spełniających wymogi określone  w załączniku do uchwały Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa z dnia 13 marca 2006 roku, najpóźniej do dnia 16.09.2016 r.

Wniosek, wypełniony komputerowo, należy złożyć w Wydziale Edukacji i Sportu  w dwóch egzemplarzach, przy czym na ostatniej stronie jednego wniosku w lewym dolnym rogu proszę umieścić pieczęć i podpis dyrektora szkoły oraz datę.

  1. Bydgoska Karta Rodzinna 3+ Posiadacze bydgoskiej karty dużej rodziny mogą wypożyczyć podręczniki z biblioteki szkolnej na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy z zastosowaniem się do wewnątrzszkolnego regulaminu programu „Bydgoska Rodzina 3+”. Wnioski składamy tylko do poniedziałku 5 września 2016r.