INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM „Wyprawka szkolna 2019” 

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna programem mogą być objęci uczniowie:
1) słabowidzący,
2) słabosłyszący,
3) niesłyszący,
4) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
6) z niepełnosprawnością intelektualną,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów wyżej wymienionych wynosić będzie:
– 445 zł dla ucznia technikum, udzielane będzie na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.
Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2019 r. 
 

INFORMACJA O STYPENDIACH SZKOLNYCH
O pomoc socjalną w formie stypendiów szkolnych ubiegać się mogą wszyscy uczniowie, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, które wynosi obecnie 528 zł netto.
Wnioski należy składać do dnia 15 września w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie miasta/gminy, skąd też można pobrać właściwy druk wniosku.

 

INFORMACJA O ZASIŁKACH SZKOLNYCH
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym (w szczególności: pożarem lub wypadkiem, kradzieżą, śmiercią rodzica lub prawnego opiekuna, długotrwałą chorobą ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna).
Zdarzenie losowe należy udokumentować. Wnioski należy składać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku, w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie miasta/gminy, skąd też można pobrać właściwy druk wniosku.

 

WYPOŻYCZANIE PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH
BYDGOSKĄ KARTĘ RODZINNĄ 3+

Chcąc skorzystać z możliwości wypożyczenia podręczników z biblioteki szkolnej na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć w bibliotece wypełniony wniosek wraz z wypełnionym komputerowo wykazem potrzebnych podręczników oraz kserokopią Bydgoskiej Karty Rodzinnej 3+ (oryginał do wglądu).
Termin składania wniosków upływa dnia 6 września 2019 r. W ramach programu nie jest możliwe wypożyczenie ćwiczeń. Program nie obejmuje uczniów uprawnionych do skorzystania z rządowego programu „Wyprawka szkolna”.