STYPENDIUM ROZWOJOWE

PRZYZNAWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE ROZWOJU SOLCA KUJAWSKIEGO

dla uczniów zamieszkujących na terenie miasta i gminy Solec Kujawski
Termin składania wniosków: TYLKO DO 20 marca 2018r.
Zasady:
Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące warunki:
a) rodzice ucznia mieszkają na terenie miasta i gminy Solec Kujawski,
b) uczeń ukończył przynajmniej pierwszy rok szkolny,
c) uzyskał średnią ocen semestralnych lub końcoworocznych/z egzaminów odpowiednio co
najmniej: 4,75 / 4,5 (średnia potwierdzona przez dyrektora szkoły),
d) złożył wymagane we wniosku dokumenty,
e) posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe.
Stypendium będzie przyznawane w wysokości:
a) dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – 2.000 zł (200 zł (dwieście złotych) miesięcznie)

Wnioski o stypendia należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego, ul. Toruńska 8, 86-050 Solec Kujawski
Regulamin
http://srsk.org.pl/…/…/Regulamin%20stypendium%20SRSKnowy.pdf