Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, że udzielane są  stypendia, o które mogą się ubiegać uczniowie dziennych techników, zamieszkałych i uczących się na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Stypendium ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach i pozostających w trudnych warunkach materialnych.

 

Wnioski należy złożyć do pedagoga szkolnego w terminie do 20.09.2019 r.

 

Do wniosku o stypendium dołącza się następujące dokumenty:

 

1) opinię właściwego ośrodka pomocy społecznej z opisem sytuacji materialnej rodziny
i szacunkowym miesięcznym dochodem brutto na członka rodziny,

2) opinię dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w przypadku uczniów klas drugich
i wyższych,

3) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia jeżeli ukończył 18 lat,
o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium z innych źródeł – potwierdzone przez dyrektora szkoły,

 

Tryb i zasady udzielania stypendiów dla absolwentów szkół ponadgminazjalnych regulują Uchwały
Nr XLIV/664/06 z dnia 13.03.206 r.  i Nr XXXVII/921/09 z dnia 31.08.2009 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.